Publication Date:
Author(s): Yanling Li, Zita Oravecz, Shuai Zhou, Yosef Bodovski, Ian Barnett, Guangqing Chi, Yuan Zhou, Naomi Friedman, Scott Vrieze, Sy-Miin Chow
Publication Type: Journal Article
Journal Title: Psychometrika